Polityka prywatności serwisu www.yareal.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, w zakresie działalności marketingowej grupy YAREAL POLSKA, jest YAREAL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa) (dalej „My”, „Yareal” albo „Spółka”).

Odrębnymi administratorami danych osobowych w poszczególnych inwestycjach, w zakresie zawierania oraz wykonywania umów są spółki celowe utworzone dla realizacji konkretnych projektów budowlanych. Aktualną listę spółek celowych grupy YAREAL POLSKA możesz znaleźć TUTAJ. Umowy, o których mowa powyżej to umowy związane z procesem budowlanym (np. umowy inwestorskie, o prace budowlane, zlecenia) zawierane z kontrahentami danej spółki celowej na potrzeby danej inwestycji oraz umowy sprzedaży lokali (umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży lokalu, umowy sprzedaży lokalu) zawierane z klientami – nabywcami lokali.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz się skontaktować mailowo z wyznaczonym w grupie YAREAL POLSKA inspektorem ochrony danych: iod@yareal.com.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (www.yareal.pl). Mogłeś również skontaktować się z nami w inny sposób niż poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, również wtedy właściwy podmiot z grupy YAREAL POLSKA będzie administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku takiego kontaktu (w szczególności kontakt telefoniczny, odwiedzin jednego z prowadzonych punktów sprzedaży lokali itp.)

Jeżeli jesteś pracownikiem/ współpracownikiem naszego kontrahenta:
Twoje dane mogliśmy również uzyskać od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, z którym współpracujesz, który wyznaczył Cię jako osobę kontaktową w zakresie zawartej umowy przez właściwą spółkę z grupy YAREAL POLSKA.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółki z grupy YAREAL POLSKA?

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którą z nami zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w celu jej zawarcia (w zakresie czynności zmierzającej do zawarcia umowy – np. przedstawienie Ci indywidualnej oferty zakupu lokalu po analizie Twoich preferencji i potrzeb) i następczego wykonania tej umowy (np. zbycie lokalu i ustanowienie odrębnej własności, ewentualne rozpoznawanie Twoich reklamacji i roszczeń z rękojmi i gwarancji).

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

 • wykonywania umów z naszymi kontrahentami, gdzie jesteś osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie jej wykonania;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy, prowadzonym projektem budowlanym albo zainteresowaniem ofertą grupy YAREAL POLSKA;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (przesłaniu dokumentów księgowych, faktur itp.);
 • obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych przez spółki z grupy YAREAL POLSKA umów.

Administratorzy, którzy są częścią grupy przedsiębiorstw (spółki celowe z grupy YAREAL POLSKA), mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:

 • prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci, na Twój adres e-mail lub kontaktowaniu się z Tobą na podany numer telefonu, informacji o naszych bieżących działaniach, tj. nowych inwestycjach oraz ofertach sprzedaży lokali.

Możesz cofnąć Twoją zgodę w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na działania marketingowe na adres: residential@yareal.com.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie cofniesz na to zgody.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione.

4. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz przepisy podatkowe i rachunkowe.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy (m. in. rezerwacyjnej, deweloperskiej nabycia lokalu). Bez tych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli jesteś pracownikiem/współpracownikiem naszego kontrahenta:
W zakresie zawartych przez podmioty z grupy YAREAL POLSKA umów z kontrahentami, Twoje dane przekazywane są przez Twojego pracodawcę lub inny podmiot, z którym współpracujesz, który wskazał nam Ciebie jako osobę kontaktową do wykonania takiej umowy. Dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania umów łączących spółki z grupy YAREAL POLSKA z ich kontrahentami. Jeżeli masz wątpliwości co do obowiązku podania Twoich danych osobowych skontaktuj się bezpośrednio ze swoim pracodawcą lub innym podmiotem, z którym współpracujesz.

Podanie Twoich danych osobowych, w szczególności danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli przedstawiać Ci naszą bieżącą ofertę oraz informować Cię o planowanych i powstających inwestycjach. Jeżeli wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych nie podasz nam swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli Cię skutecznie informować o naszej bieżącej ofercie.

 

Jakie masz uprawnienia wobec spółek z grupy YAREAL POLSKA w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uprawnień tych możesz skorzystać przy użyciu kanałów komunikacji podanych powyżej (poprzez e-mail/listownie/osobiście w siedzibie Yareal):

UPRAWNIENIE

PODSTAWA PRAWNA

KIEDY?

DOSTĘP DO DANYCH
W TYM OTRZYMANIE KOPII DANYCH
(art. 15 RODO)

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możesz je zrealizować w każdym czasie. Prawo to dotyczy jedynie Twoich danych osobowych. Jeżeli dane te będą nierozerwalnie związane z innymi danymi osobowymi, możesz otrzymać jedynie wyciąg z takich dokumentów i informacji, albo w uzasadnionych przypadkach może Ci zostać odmówiony dostęp w tym zakresie. Odmowa dostępu może wynikać na przykład ze zobowiązań umownych do zachowania poufności, albo przepisów prawa w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 15 ust. 4 RODO).

Pamiętaj również, że w przypadku kolejnych żądań uzyskania kopii danych administrator może nałożyć na Ciebie opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych realizacji takiego, kolejnego żądania (art. 15 ust. 3 RODO).

SPROSTOWANIE DANYCH
(art. 16 RODO)

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym czasie, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO).

USUNIĘCIE DANYCH
„PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”
(art. 17 RODO)

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych jest już zbędne dla celów, w których zostały  zebrane;
 • cofnąłeś zgodę, jeżeli Twoja zgoda była podstawą przetwarzania;
 • wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy administratora;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA
(art. 18 RODO)

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możesz wystąpić do administratora z tym żądaniem gdy:

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;
 • wniesiesz sprzeciw;

- możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu;

 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu;
 • cel przetwarzania danych został zrealizowany przez administratora, ale dane te są potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia.

PRZENOSZENIE DANYCH
(art. 20 RODO)

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie.

Polega na uzyskaniu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś. Jeżeli to technicznie możliwe, będziemy mogli przesłać Twoje dane w tej formie innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.

SPRZECIW
(art. 21 RODO)

- PRAWNIE UZASADNIONY INTERES
(art. 21 ust. 1 RODO)

1. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie, jednak musisz wykazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą nadrzędny charakter wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jeżeli szczególna sytuacja uchyli prawnie uzasadniony interes, administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać Twoich danych. 

SPRZECIW
(art. 21 RODO)

- CELE MARKETINGOWE
(art. 21 ust. 2 RODO)

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Możesz wystąpić z tym żądaniem w każdym czasie. Twoje dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. nie będziemy mogli Cię informować o naszej bieżącej działalności, ani przedstawiać Ci ofert, którymi mógłbyś być zainteresowany. 

NIEPODLEGANIE ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI
(art. 22 RODO)

 

1. zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2. wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Ciebie skutków prawnych lub podobnych. 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
(art. 15 ust. 1 lit f RODO)

Nie dotyczy.

W każdym czasie, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

1. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów wykonania umowy przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczoną usługą.

2. Twoje dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu w wykonaniu umowy z naszym kontrahentem przechowywane są przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z naszym kontrahentem umową.

3. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami.

4. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, albo cofnięcia zgody (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym kontrahentom, w ramach realizowanych na nasze zlecenie inwestycji budowlanych (na przykład Twoje dane możemy przekazać architektowi odpowiedzialnemu za wykonanie projektu budowlanego, generalnemu wykonawcy, a także agencjom reklamowym, z którymi współpracujemy).

Twoje dane udostępniamy dostawcy usługi email-marketing, za pośrednictwem którego rozsyłamy do Ciebie informacje o naszej bieżącej działalności. W ramach tej usługi masz możliwość rezygnacji z subskrypcji z naszego newslettera. Ponadto Twoje dane są udostępnianie dostawcom usług, z których korzystają spółki z grupy YAREAL POLSKA.

Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich zainteresowania (w oparciu np. o deklarowany metraż, okolicę, rodzaj lokalu, którym są zainteresowani).

 

 

0Schowek

Świat Yareal

Cała inwestycja, w tym budynki, przestrzeń użytkowa wokół nich, jak i sąsiadujące z nimi otoczenie, została zaprojektowana tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

Zobacz szczegóły

Grono najemców powiększyło się o kolejną firmę – klinikę medyczną Fimedica, która wynajęła 360 mkw. powierzchni na parterze budynku LIXA D.

Zobacz szczegóły

Yareal Polska to obecna na rynku od wielu lat, wiodąca pod względem jakości firma deweloperska, wyspecjalizowana w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamentów. Firma posiada silną pozycję kapitałową

i mocne wsparcie udziałowców. Od 2005 roku aktywnie działamy w ramach Polskiego Związku Firm Deweloperskich PZFD. Jako członek PZFD przestrzegamy kodeksu dobrych praktyk oraz dbamy o utrzymanie najwyższych standardów jakościowych.

więcej... mniej...

Zobacz szczegóły

ESG to jeden z ważniejszych terminów w kontekście realizacji inwestycji deweloperskich, mający bezpośredni wpływ na kwestie dotyczące zarządzania i odpowiedzialności biznesowej firmy.

Zrównoważony rozwój był od początku jednym z fundamentów rozwoju Yareal. Zdajemy sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności wynikającej z faktu, że tworząc nowe projekty i wprowadzając nowe funkcje, definiujemy na dziesięciolecia realia i komfort życia w mieście.

więcej... mniej...

Zobacz szczegóły

Zrealizowane inwestycje

Praga Południe

SOHO by Yareal

ul. Mińska 25

Projekt zrealizowany w 2021 r.
Mokotów

Pozytywny Mokotów

ul. Postępu 25

Projekt zrealizowany w 2023 r.
Ochota

Eden Włodarzewska

ul. Włodarzewska 74

Projekt zrealizowany w 2019 r.
Wola

LIXA A, ul. Kasprzaka 2

LIXA B, ul. Giełdowa 1

Projekt zrealizowany w 2021 r.
Zobacz więcej